مقتل ابن کاووس

مقتل ابن کاووس
سوگند نامه کربلا (ترجمه لهوف)
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل zip
حجم فایل 1709 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

مقتل ابن کاووس

فروشنده فایل

کد کاربری 7430

سوگند نامه کربلا (ترجمه لهوف)

مقدمه
شرح حال ابن طاوس و اهمیت كتاب لهوف

ترجمه لهوف
مقدمه مترجم
مقدمه مولف
مسلک اول
مسلک دوم
سر نوشت قاتلان سید الشهدا و یارانش

مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسكیزوفرنی (PANSS)

مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسكیزوفرنی (PANSS)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 423 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسكیزوفرنی (PANSS)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسكیزوفرنی (PANSS)

شیوه نمره گذاری
این پرسشنامه 24 سوال داشته و هدف آن ارزیابی علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسكیزوفرنی از ابعاد مختلف )تحریك
پذیری، اشتغال فكری شدید، اختلال در برقراری ارتباط، كندی عاطفی، هذیان، توهم( می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس
طیف لیكرت پنج گزینه ای می باشد كه در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

روایی و پایایی
1 بدست امده است كه بیانگر پایایی خوب این مقیاس می باشد / در پژوهش كای و همكاران آلفای كرونباخ برای این مقیاس 77
) )به نقل از قمری گیوی و همكاران، 1389
منبع: قمری گیوی، حسین، مولولدی، پرویز، حشمتی، رسول، ) 1389 (، بررسی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در
.1- اختلالات طیف اسكیزوفرنی، مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 2 )پیاپی 6(، تابستان 89 ، صص 11
Refference: Kay SR, Sevy S. Pyramidal model of schizophrenia. Schizophr Bull. 0991; (01):

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن سنجش عدالت سازمانی و ابعاد آن )عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

امتیاز

مخالفم کامال

مخالفم

ندارم نظری

موافقم

موافقم کامال

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای چهار بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سواالت مربوطه

عدالت توزیعی

1-5

عدالت رویه ای

5-11

عدالت مراوده ای

12-21

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. نمرات باالتر نشان دهنده عدالت سازمانی باالتر خواهد بود و برعکس

روایی و پایایی

نعامی و شکرکن )1383( ضرایب روایی ) سازه ای( و پایایی )آلفای کرانباخ( این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانیکلّی 1/42 و 1/85، برای عدالت توزیعی 1/46 و 1/78، برای عدالت رویه ای 1/57 و 1/82 و برای عدالت مراوده ای 1/41 و 1/64 گزارش کرده اند.

منبع: نعامی، عبدالزهرا و حسینُ شکرکن، )1383(، بررسی روابط ساده و چندگانة عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، مجلة دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة سوم، سال یازدهم، شماره